Gaiagruppen og samfunnsansvar

Gaiagruppen er en aktør innen handel med vin, brennevin og alkoholfrie drikkevarer. Vi arbeider systematisk for å definere og innføre miljøforbedrende løsninger og redusere miljøpåvirkninger i alle viktige prosesser rundt virksomheten generelt.
Vi selger vin og brennevin til det norske markedet. Produksjonen skjer primært i EØS området. Vi har et tett samarbeid om transport og logistikk med Skanlog
Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og gjelder fra 1. juli 2022. Hensikten med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Loven innebærer også at virksomheter må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet virksomhetene gjør for å sikre dette. Vi har arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer. Daglig leder har det overordnede ansvaret for loven, og rapporterer til styret hvert år
Skriftlige henvendelser om informasjon om hvordan Gaiagruppen jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan sendes til daglig leder.

Retningslinjer og rutiner Gaiagruppen har for å håndtere situasjoner med faktiske brudd eller høy risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 1. Gaiagruppen ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar ved å overholde nasjonal lovgivning og lokale bestemmelser. Derfor har vi søkelys på en bærekraftig vekst med virkninger på mennesker og miljø. Gjennom vårt samarbeid med AS Vinmonopolet etterleves Amfori BSCI Code of Conduct,
 2. Gaiagruppens generelle retningslinjer;
  a) Økonomi – God og sunn forretningsdrift er avgjørende for å kunne investere i en bærekraftig utvikling av organisasjonen.
  b) Arbeidsforhold – Vi følger aktivt med på BSCI sine retningslinjer for å sikre ansvarlige arbeidsforhold hos våre samarbeidspartnere og leverandører verden over.
  c) Helse – Som en ledende importør er vi bevisst vårt ansvar for å fremme ansvarlig konsum av alkohol.
  d) Miljø – Hvert år har vi en ekstern gjennomgang av vårt miljøarbeid. Vi fremmer økt volum av økologisk / organisk vinproduksjon, og vi jobber aktivt med Debio sertifisering
  e) Sosialt ansvar – CSR: I 2014 gjennomførte Gaiagruppen flere initiativ og prosjekter for å sikre sosialt ansvar i alle våre leverandør- og produsentledd. Alle datterselskaper / importører fikk en skriftlig godkjennelse for gjennomført CSR. CSR er et begrep som omhandler bedrifter og organisasjoners samfunnsansvar utover det som er nødvendig gjennom lover og reguleringer. Samfunnsansvar betyr i denne sammenheng at Gaiagruppen har innlemmet miljøhensyn og sosiale hensyn i vår virksomhet. Dette innebærer at vi har den laveste risikoen i forhold til CSR i vår verdikjede.

Våre aktsomhetsvurderinger – metode

Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved den norske virksomheten som lav, og har ikke prioritert videre tiltak i Norge.

Vi har vurdert våre leverandører med en omsetning høyere enn 5 MNOK utenfor Norge på et overordnet nivå.

 1. Gaiagruppens rutinebeskrivelse er, dersom man skulle avdekke brudd på arbeidsvilkår og menneskeretter, slik utformet at all informasjon som mottas lagres i et eget dedikert område på Virksomhetens felles Ressurser. Informasjon om bruddet distribueres til relevant person i organisasjonens intranett. Ved behov, iverksettes en tiltaksplan tilpasset hvert enkelt tilfelle.
 2. Dersom Gaiagruppen får kunnskap om at en underleverandør har overtrådt sentrale elementer i Code of Conduct, eller forventes å overtre den i nær fremtid, vil Gaiagruppen omgående informere Vinmonopolet om dette.
 3. Dersom det avdekkes brudd på bestemmelsene i Code of Conduct ved en leverandør, vil Gaiagruppen sørge for at en selv, eller underleverandør, innen fastsatte frister utarbeider en handlingsplan som beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres for å utbedre bruddet.

Status på risiko for, og brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

 1. Vi har kartlagt våre leverandører basert på offentlig tilgjengelig informasjon og våre inntrykk ved fabrikkbesøk. Risikoen synes å være lav. Vi har ikke avdekket brudd eller vesentlig risiko for brudd på arbeidstager- eller menneskerettigheter.
 2. Det er ikke funnet brudd som er konstatert gjennom Vinmonopolets revisjoner blant virksomhetens produsenter og verdikjede
 3. Det er ikke avdekket at det er påstått brudd fremsatt av andre (f.eks. media) og som rammer virksomhetens leverandører